Iestādes darbības pamatmērķi

Izglītības iestādes misija – profesionāla un radoša komanda, kas kopīgi strādā, lai nodrošinātu katram bērnam kvalitatīvu pirmsskolas izglītības ieguves iespējas pozitīvā, labvēlīgā mācību vidē. 


Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – motivēts un zinātkārs bērns, saprot tautas tradīcijas un tikumiskās vērtības, izprot notikumus sabiedrībā, prot kritiski domāt, ir fiziski, sociāli un emocionāli gatavs uzsākt mācības skolā.


Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – vienlīdzība, atbildība, emocionāla labbūtība, veselība, sadarbība.


 Sasniedzamie rezultāti 2023./2024.mācību gadā

 

Prioritāte -

Katra bērna spējām atbilstoša lasītprasmes un rakstītprasmes attīstība un  vērtēšana

 

Audzināšanas darba virziens -  Vērtība- brīvība Tikums- drosme

Plānotais rezultāts/mērķis Bērns ir izlēmīgs, novērtē situācijas, rīkojas cieņpilni, uzņēmīgi, cenšas rīkoties taisnīgi.