Izglītības programma

Iestādē īstenotā pirmsskolas izglītības programma- kods 0101 11 11


Izglītības programmas īstenošanas mērķis-veicināt bērna vispusīgu attīstību un veselības nostiprināšanu, kā arī nodrošināt sagatavošanos pamatizglītības ieguvei.


Izglītības programmas uzdevumi -īstenojami atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām.


Izglītības saturs -ir noteikts valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās.Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas (MK Noteikumi par Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem: https://likumi.lv/ta/id/303371  , MK pieņemti 21.11.2018., spēkā no 1.09.2019.)