Par mums

 

  „Pūcīte”  

Kā zīmēt lasīt Pūcīte rādīs

Rotaļas dziesmiņas mīluļiem mācīs

Visiem būs prieciņš sirdīs un acīs

Mazulis izdarīt daudz ko jau mācēs.  

Pūcīte gudrīte platplatām acīm  

Izplestiem spārniņiem bērniņus gaida.  

Pēc gada viena gadiņa otra  

Bērniņus gudrus skolā tā vadīs

Spārniņus Pūcīte atvadām pamās  

                               Asara maziņa pavīdēs acīs.                              

                                                                                                           (I.Liepa)  

 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte” dibināta 1971.gadā.

Patreiz „Pūcītē” ir 6 grupas, kurās rotaļājas un iegūst zināšanas 120 bērnu:

•„Vinnijs Pūks”

•„Ezītis”

•„Mazputniņš”

•„Mārītes”

•„Rūķītis”

•„Sprīdītis”.

 

Iestādes darbība balstīta uz vispārējo izglītības programmu, kas paredz garīgo fizisko un intelektuālo spēju attīstīšanu, ievērojot bērna individuālās attīstības īpatnības un ietver sevī:  

•„es” apziņas veidošanu un attīstīšanu

•bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei sākumskolā

•saskarsmes un sadarbības spēju attīstību

•sadzīves iemaņu veidošanu

•veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, fiziskās attīstības veicināšanu

•tikumisko vērtību un ētikas normu apgūšanu

•nacionālās piederības apzināšanos, tautas tradīciju un folkloras apgūšanu

 

Par bērniem ikdienā rūpējas 30 darbinieki, no tiem 15 pedagogi. Katrā vecuma grupā ar bērniem darbojas 2 skolotājas un auklīte.  

Bērniem nedēļā tiek organizētas šādas aktivitātes kā integrētas mācības par bērnam aktuālu tematu:

 • sociālā un pilsoniskā mācību jomā          
 • valodu mācību jomā
 • kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā            
 • dabaszinātņu mācību jomā        
 • matemātikas mācību jomā         
 • tehnoloģiju mācību jomā           

 

Bērns apgūst šādas caurviju prasmes:

 • kritiskā domāšana un problēmu risināšana
 • jaunrade un uzņēmējspēja
 • pašvadīta mācīšanās
 • sadarbība
 • pilsoniskā līdzdalība
 • digitālās prasmes

 

Katru dienu aktivitātēs tiek veicināta arī bērnu lasīt un rakstītprasmes attīstība, 5-6 gadīgajiem lasītprasme un rakstītprasme ir atsevišķas nodarbības.

Labāk raisīties valodai palīdz arī logopēds.  

No 3 gadu vecuma bērniem papildus ir iespēja apmeklēt angļu valodas nodarbības. 

Iestādē ir iespēja apmeklēt arī mūsdienu dejas nodarbības.

Iestādē tiek organizēti:  gadskārtu ieražu svētki - Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo, Pūcītes svētki, Ģimenes svētki, Vecvecāku diena, tiek atzīmēti valsts un pilsētas svētki, kā arī dažādi tematiski pasākumi bērniem un vecākiem. Apmeklējam arī pilsētas kultūras pasākumus - leļļu teātru izrādes, teātru izrādes, koncertizrādes, filmas bērniem, u.c.