Iestādes darbības pamatmērķi

Izglītības iestādes misija – profesionāla un radoša komanda, kas kopīgi strādā, lai nodrošinātu katram bērnam kvalitatīvu pirmsskolas izglītības ieguves iespējas pozitīvā, labvēlīgā mācību vidē. 


Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – motivēts un zinātkārs bērns, saprot tautas tradīcijas un tikumiskās vērtības, izprot notikumus sabiedrībā, prot kritiski domāt, ir fiziski, sociāli un emocionāli gatavs uzsākt mācības skolā.


Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – vienlīdzība, atbildība, emocionāla labbūtība, veselība, sadarbība.


2022./2023. mācību gada

prioritātes:

Mācību satura un sociāli emocionālo prasmju apguves integrēšana pedagoģiskajā procesā.

Mācību procesa veicinoša āra vides pilnveidošana.

Sasniedzamie rezultāti:

Bērns mācību satura apguves procesā veido pozitīvas attiecības, sadarbojas ar savas un citu grupu biedriem un iestādes personālu.

Pašvadītas mācīšanās prasmes āra vidē  tiek attīstītas visos pirmsskolas izglītības posmos. 


Audzināšanas darba virziens -  Vērtība- cilvēka cieņa, tikums- solidaritāte.

Plānotais rezultāts Bērns saprot, ka katram var būt atšķirīgas vajadzības un vienojas par kopīgu rīcību