Logopēda ieteikumi vecākiem


Logopēda darbs Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte” Covid-19 pandēmijas apstākļos


Bērna runas un valodas attīstības novērtēšana pirmsskolā

Par bērnu runas un valodas attīstības novērtēšanu pirmsskolā skatīt šeit.


Aktuāli jautājumi logopēdijā

Par aktuālajiem jautājumiem logopēdijā skatīt šeit.


Ko dara logopēds?

Logopēds

          Logopēds ir speciālists, kas veic logopēdisko darbu ar personām jebkurā vecumā, kurām ir dažādas patoģenēzes runas, valodas, komunikācijas vai orofaringeālās funkcijas traucējumi. Veic runas, valodas, komunikācijas un orofaringeālās funkcijas novērtēšanu un traucējumu logopēdisko noteikšanu. Veic logopēdisko korekciju strādājot ar personām, kurām ir runas traucējumi (artikulācijas, runas tempa un ritma, balss), valodas traucējumi (mutvārdu un rakstu valodas), orofaringeālās funkcijas traucējumi vai sekundāri runas, valodas, komunikācijas traucējumi attiecībā pret citu funkciju traucējumiem. Sadarbojas un sniedz konsultācijas logopēdiskās korekcijas paņēmienu apguvē un īstenošanā personām ar runas, valodas, komunikācijas vai orofaringeālās funkcijas traucējumiem un viņu piederīgajiem. Sadarbojas ar izglītības, ārstniecības vai rehabilitācijas procesā iesaistītajiem speciālistiem un līdzdarbojas novērtēšanas procesā. Veic profilaktiskos pasākumus atbilstoši profesionālās darbības jomai.  http://voice.liepu.lv/wpcontent/uploads/2020/07/PS_Logopeds-1.pdf